ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสนามชัยเขต

       โรงเรียนสนามชัยเขต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2519 สังกัดกรมสามัญศึกษา มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 28 คน (นักเรียนชาย 17 คน

และนักเรียนหญิง 11 คน) ซึ่งแต่เดิมอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดบางมะเฟือง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล วัดบางมะเฟือง) โดยมี  นายประยูร ศุภจริยาวัตร เป็นผู้บริหาร ในตำแหน่ง ครูใหญ่ คนแรก

และในปีการศึกษา 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นเงิน 900,000 บาท สร้างอาคารเรียน

แบบ 216 ก จำนวน 6 ห้องเรียน บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง ส้วมจำนวน 1 หลัง การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จและใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2520

มีเนื้อที่ของโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 33 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ซึ่งบริจาคโดยนางสาวจินตนา ตันเจริญ (ธิดาของนายวิเชียร และนางสุภา ตันเจริญ) ต่อมาในปีพุทธศักราช 2542 ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ไร่ จึงทำให้ในปัจจุบันนี้โรงเรียนสนามชัยเขตมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 39 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา

ปี 2546 โรงเรียนถูกโอนย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการการจัดระเบียบราชการเขตพื้นที่การศึกษา

         ปี 2548 โรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2553  โรงเรียนถูกโอนย้ายเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดำเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 – 6  มีนักเรียนจำนวน 1,303 คน จำแนกเป็นชาย 568 คน และหญิง 735 คน