ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนสนามชัยเขตตั้งอยู่เลขที่ 529 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6
เปิดสอนตั้งแต่รัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2519 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2518 มีนักเรียนรุ่นแรก 28 คน
ซึ่งแต่เดิมอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดบางมะเฟือง ในปี 2519 โรงเรียนได้รับงบปรมาณสร้างอาคารเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน
ซึ่งได้รับบริจากที่ดินจาก คุณลุงวิเชียร คุณป้าสุภา ตันเจริญ และนางสาวจินตนา ตันเจริญ การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จและใช้เป็นสถานที่เรียน
เมื่อวันที่20 มิถุนายน 2520


📚