ข้อมูลพื้นฐาน


ที่ตั้ง

       โรงเรียนสนามชัยเขต เลขที่ 529 หมู่ 4 ตำบล คู้ยายหมี อำเภอ สนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา โทร : 038 – 086431 โทรสาร : 038 -086432   

Email : sanamchaikhet@outlook.com website : http://www.snck.ac.th 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการจำนวน4 ตำบล  ได้แก่ ตำบลคู้ยายหมี ตำบลท่ากระดาน ตำบลทุ่งพระยา และตำบลลาดกระทิง

แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทราและที่ตั้งของโรงเรียนสนามชัยเขต


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                                           น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  กล้าหาญ  อดทน

                                           ขาว     หมายถึง   ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม

                                               สองสีนี้ ให้ความหมาย คือ ลูก ส.ช. ทุกคน มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน มีคุณธรรม ทำในสิ่งที่ดีงาม    

   ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสนามชัยเขต

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 


เป็นเครื่องหมายแสดงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความสามัคคีของ

ลูกศิษย์โรงเรียนสนามชัยเขต  เป็นหัวใจสำคัญที่หล่อหลอมดวงใจทุกดวงให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม ซึ่งมีสัญลักษณ์ และความหมายดังนี้

 

“ช้างชูคบเพลิง โดยมีวงกลมล้อมรอบข้าง มีรัศมีแห่งแสงสว่าง ๑๙ แฉก มีดอกปีบ

เป็นฐาน และรวงข้าว ล้อมรอบวงกลม ภายในวงกลมมีอักษร พลํ สํฆสฺส สามคฺคี อยู่ด้านบน

ชื่อโรงเรียนสนามชัยเขต อยู่ด้านล่าง”

 

ความหมาย

       ช้าง หมายถึง  ช้างป่าและเป็นช้างเผือก ชื่อ พังแต๋น ซึ่งเกิดในป่า

พนมสารคาม (ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณอำเภอสนามชัยเขตในปัจจุบัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา อธิบดีกรมป่าไม้ (นายผ่อง เล่งอี้) ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชทานนามว่า "พระศรีเศวตศุภลักษณ์ อรรครัตนกริณี  ดามพหัสดีพิษณุพงศ์  ดำรงสุทธสกนธ์

สุคนธชาติ เฉลิมราชกฤดาบารมี  ศรีตรังคพิเศษสุทธิ์ อุดมสารเลิศฟ้า "

       คบเพลิง      หมายถึง                แสงสว่างแห่งปัญญา

       ดอกปีบ       หมายถึง                ดอกของต้นปีบซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

       รวงข้าว       หมายถึง                ความอุดมสมบูรณ์

       รัศมี 19 แฉก หมายถึง                ปีที่สถาปนาโรงเรียน คือ ปี พ.ศ.2519