Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
04/25/2018 05:39:41
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.1-3
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.4-6
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมสร้างสรรค์บนกำแพง
12 สิงหาคม 2560 ครูอรอุษา อึ่งแดง คุณครูกลุ่มสสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดจิตรกรรมสร้างสรรค์ บนกำแพง ในหัวข้อศาสตร์พระราชา ณ สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
กิจกรรมค่ายแนะแนว ครั้งที่ 11
28-30 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานในการเปิดค่ายแนะแนวสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวัน 28 - 30 กรกฏาคม 2560 มีคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ผกก.สภ.สนามชัยเขต เยี่ยมโรงเรียนสนามชัยเขต
1 สิงหาคม 2560 ผกก.สภ.สนามชัยเขต ปลัดอาวุโส และคณะ อ.สนามชัยเขต เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ร.10
28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโงเรียน ดร. นิตยา มั่นชำนาญ นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 36 รูป และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมแปรงฟันให้ถูกวิธี
27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาล สนามชัยเขตในโครงการแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ Play it Forward
24 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิพรรณิภา สนับสนุนกีตาร์ออคูสติก โรงเรียนสนามชัยเขต ในโครงการ Play it Forward "กีตาร์แห่งความฝัน" โดย คุณครูสุรินทร์ มิ่งฉาย และคุณครูบูรณา พันธุ์ธรรม รับมอบ
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
9 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต จัดกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง" กำหนดให้วันให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560
วันเข้าพรรษา
7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยคุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และคุณครูทุกกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรม วันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้อำนวยการ ดร. นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานในพิธี
ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ปลา
30 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย คุณครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ Hand Generator Robo Fish 2017ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ปลา ปั่นพลังงานด้วยมือ ของเขตการเรียนรู้ภาคตะวันออก จากทั้งหมด31ทีม
โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม
29 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พิธีสวนสนาม ปีการศึกษา2560
29 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ดร.นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
April 2018
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.12 วินาที 2,397,517 ผู้เยี่ยมชม