Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
06/18/2018 04:37:06
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
· ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2561
- รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561
- แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- IDplan
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.1-3
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.4-6
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม
24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการ ดร. นิตยา มั่นชำนาญ มอบสิ่งของช่วยน้ำท่วม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้ง 5 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการร่วมใจ ไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา
23 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ โรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์
21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายวันพ่อ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ดร.นิตยา มั่นชำนาญ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ และ นายสงัดชัย นิรันดร์ กรรมการสถานศึกษา ครูพรเทพ พรมตา หัวหน้าฝ่ายบุคลากร ครูสำราญ บุญเขียว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นกรรมการ การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ของคุณครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ และคุณครูอานนท์ ไชยศาสตร์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2560
11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ได้นำคณะครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันหุ่นยนต์ WRG
4-6 สิงหาคม 2560 ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game Thailand championship 2017 ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี ได้ที่37 จาก102 ทีม
กิจกรรมสร้างสรรค์บนกำแพง
12 สิงหาคม 2560 ครูอรอุษา อึ่งแดง คุณครูกลุ่มสสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดจิตรกรรมสร้างสรรค์ บนกำแพง ในหัวข้อศาสตร์พระราชา ณ สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
กิจกรรมค่ายแนะแนว ครั้งที่ 11
28-30 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานในการเปิดค่ายแนะแนวสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวัน 28 - 30 กรกฏาคม 2560 มีคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ผกก.สภ.สนามชัยเขต เยี่ยมโรงเรียนสนามชัยเขต
1 สิงหาคม 2560 ผกก.สภ.สนามชัยเขต ปลัดอาวุโส และคณะ อ.สนามชัยเขต เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ร.10
28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโงเรียน ดร. นิตยา มั่นชำนาญ นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 36 รูป และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างพร้อมเพรียง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
June 2018
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 2,438,455 ผู้เยี่ยมชม