Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
02/19/2018 00:35:57
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้านอก ระดับชั้นม.4
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรครู)
- ใบประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 67 (เกียรติบัตรนักเรียน)
- รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560 (10 พ.ย.60)
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.1
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.2
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.3
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.4
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.5
- ประกาศผลการเรียน1/2560ม.6
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากมาย
การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาทักษะชีวิตในโรงเรียนแกนนำ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสนามชัยเขต โดยมีคณะครูจากโรงเรียนสนามชัยเขต โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยาและโรงเรียนมัธยมศิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม
แสดงความยินดีรองผู้อำนวยการวิโรจน์ จำปาทอง
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสนามชัยเขตได้เดินทางไปแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการวิโรจน์ จำปาทอง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
งานไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงานไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของครูที่สั่งสอนมา
เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการวิโรจน์ จำปาทอง
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดงานเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการวิโรจน์ จำปาทอง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ประกวดร้องเพลง
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ทอดผ้าป่าสามัคคี
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทางกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสนามชัยเขตจำนวนหนึ่งได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินที่ได้มาสมทบทุนในการสร้างโดมของโรงเรียนสนามชัยเขตเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของนักเรียน
การพ่นยาฆ่ายุง
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้รับการพ่นยาฆ่ายุงจากเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกจากการเป็นพาหะของยุง
รับมอบทุนการศึกษาจากตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ประชุมครูและบุคลากร
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมเดินรณรงค์ภายในตลาดและชุมชน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
February 2018
พฤ อา
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.17 วินาที 2,354,151 ผู้เยี่ยมชม