Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
06/18/2018 04:36:45
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
· ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2561
- รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561
- แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- IDplan
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.1-3
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.4-6
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
ประชุมผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพบปะและสอบถามปัญหาข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ปกครองและครู
ค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้มีการจัดค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้อง รุ่นที่ ๗ โดยนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขตที่จบการศึกษาไปแล้ว
ทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ได้ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
To Be Number One
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชมรม To Be Number One จากโรงเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทราร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนสนามชัยเขต ได้อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต
ตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ทำการตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อต้องการให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
SNCK GOTCHALENGE
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรม To Be Number One โครงการสานฝันคนเก่ง SNCK GOTCHALENGE เพื่อให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้องสมุดโรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการรักการอ่าน
งานมุฑิตา กษิณาลัย
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมแสดงความเคารพในงานมุฑิตา กษิณาลัยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ และผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ และได้ร่วมศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาอาเซียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย
ร่วมลงนามถวายพระพร
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณและคุณงามความดีของผู้เป็นแม่
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "คนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
June 2018
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 2,438,454 ผู้เยี่ยมชม