Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/snckacth/domains/snck.ac.th/public_html/maincore.php on line 39 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 - ข่าว
04/25/2018 05:40:13
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.1-3
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.4-6
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิ­กษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ "วันพ่อแห่งชาติ"
ถวายราชสดุดี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๕๖ จากการที่สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดบางมะเฟือง โดยได้ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดนางนพมาศ และส่งกระทงเข้าประกวด
กิจกรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดกิจกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เยี่ยมรองผู้อำนวยการ
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของนางสาวพิชยา โฉมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ บ้านพัก
วันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
มอบของที่ระลึกให้กับครูวชิรานนท์
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพิชยา โฉมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบของที่ระลึกให้กับครูวชิรานนท์ พันธ์หอม ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนใกล้บ้าน
ค่ายภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดค่ายภาษาอังกฤษโดยมีนักเรียนโรงเรียนอื่นเข้าร่วมด้วย
เข้าค่ายธรรมะ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าค่ายธรรมะ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำธรรมะมาใช้ในการสอนและอบรมจิตใจนักเรียนให้เป็นคนดี
รับมอบเงินบริจาคจากทางบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตและคุณครูสุรินทร์ มิ่งฉาย ได้รับมอบเงินบริจาคจากทางบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อในการสร้างโดมจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือก ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
April 2018
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,397,519 ผู้เยี่ยมชม