11/17/2018 17:39:59
เมนู
· หน้าแรก
· ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
โปรแกรม SGS
สพม.๖ (ใหม่)
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- รายชื่อนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
- รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
- กำหนดการจัดกิจกรรมชุมุนม61
- แบบประเมินตนเอง SAR
- ประกาศผลการเรียนม.1 1/2561
- ประกาศผลการเรียนม.2 1/2561
- ประกาศผลการเรียนม.3 1/2561
- ประกาศผลการเรียนม.4 1/2561
- ประกาศผลการเรียนม.5 1/2561
- ประกาศผลการเรียนม.6 1/2561
- กำหนดการจัดกิจกรรมชุมุนม
- ล้างหนี้สัญญายืมเงินคูปอง 2561
- ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
- แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว
- รายงานการอบรม<
- Logbook(วิทยฐานะว.21/2560)
- แบบสัญญายืมเงินคูปองปรับใหม่
- แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- IDplan
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
13 พฤศจิกายน 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันในภาคกลางและตะวันออก ที่จังหวัดนครปฐม
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
7 พฤศจิกายน 2561ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเป็นกระบวนการเรียนการสอน ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
สวดอภิธรรมศพและฌาปณกิจศพ
6 พฤศจิกายน 2561โรงเรียนสนามชัยเขต โดย ดร.นิตยา มั่นชำนาญ คณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ท่านผู้อำนวยการโสภณ สุขเสวีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ณ วัดบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา
5 พฤศจิกายน 2561ทีมคีตะมวยไทยโรงเรียนสนามชัยเขต เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไปพร้อมเปิดเผยถึงการดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้
ต้อนรับบุคลากรใหม่
1 พฤศจิกายน 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต คณะครูและบุคลากร ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ เข้าสู่รั้วน้ำเงิน- ขาว
มอบทุนการศึกษาจาก ผศ.ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร
29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสนามชัยเขต นำโดย ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคคลากร และนักเรียน ได้ต้อนรับ ผศ.ดร.ประเทืองสุข ยังเสถียร ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต และจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันปิยมหาราช 2561
23 ตุลาคม 2561โรงเรียนสนามชัยเขต โดย ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับอำเภอสนามชัยเขต โดยมีท่าน นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต เป็นประธาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอสนามชัยเขต
นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี
29 สิงหาคม 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ต้อนรับคณะตรวจและติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ระยะ 2 นางสาวสุชีรา พิมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 3
28 สิงหาคม 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับมอบถ้วยรางวัล1.ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้
เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
24 สิงหาคม 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงาน "เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง
23-24 สิงหาคม 2561โรงเรียนสนามชัยเขตร่วมกับ องค์การบริหารส่วตำบลคู้ยายหมี จัดโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
November 2018
พฤ อา
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 2,554,450 ผู้เยี่ยมชม