กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
นางสาวธิดารัตน์ รอดทุกข์
ครู
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางพรทิพย์ รอดสม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชานุพงษ์ ปิ่นประดิษฐ
ครูผู้สอน