ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสนามชัยเขต
   
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ
คติพจน์
ปรัชญา
สีประจำโรงเรียน
เอกลัษณ์